1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Dolnośląskie Centrum Językowe DEMOSTENES z siedzibą we Wrocławiu, kod 50-217, ul. Pomorska 59 lok. 6, NIP: 898-103-00-50.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomoc poczty tradycyjnej na adres: Centrum Językowe Demostenes ul. Pomorska 59 lok. 6, 50-217 Wrocław, lub email: demostenes@demostenes.com.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem przy spełnieniu warunku z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom usług szkoleniowych z zakresu edukacji językowej.
  Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem.
 4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publiczne – tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.)
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/ Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 6. Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: demostenes@demostenes.com.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Dolnośląskie Centrum Językowe Demostenes, ul. Pomorska 59 lok. 6, 50-217 Wrocław.
 7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.